Mevlana Mesnevi 14. 596-643 Müritlerin vezirin halvetine itiraz etmesi

https://www.youtube.com/watch?v=fkG3I8yB-y4

Comments are closed.